Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Kurpińskiego 1 - tel.(65)529 94 25

 

Regulamin konkursu regionalnego

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

z cyklu

„Cudze chwalicie, swego nie znacie ….”

pod hasłem

Od tej pory jedynym znakiem dla was jest Orzeł Biały” (Józef Piłsudski)

 

1.  Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie.

2.  Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580).

3.  Cele konkursu:

1)  pogłębianie i poszerzanie wiedzy o historii i losach postaci, które przez swoją działalność wywarły znaczący wpływ na dzieje całej Wielkopolski lub jej części, a także poszczególnych miejscowości i ich mieszkańców,

2)  umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”,

3)  wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i własnej okolicy.

 

4. Rok 1918 to w historii Polski czas niezwykłej wagi. Zakończyła się pierwsza wojna światowa, nasza ojczyzna odzyskała niepodległość, w grudniu w Wielkopolsce wybuchło powstanie. Te wydarzenia dotykały każdego mieszkańca ziem polskich. Nasi przodkowie zmuszeni byli do walki w armiach zaborczych podczas pierwszej wojny światowej, brali udział w powstaniu wielkopolskim, lub tez jako osoby cywilne pracowali dla odzyskania niepodległości. Głównym zadaniem uczniów startujących w konkursie, będzie próba odtworzenia losów konkretnej osoby walczącej w pierwszej wojnie światowej lub powstaniu wielkopolskim, angażującej się w służbę związaną z powstaniem  (szpitale powstańcze, zaopatrzenie, władze cywilne), dziejów osoby lub rodziny, na której historię  szczególnie wpłynęły działania wojenne i odzyskanie niepodległosci . Przedmiotem pracy konkursowej może być również pomnik upamiętniający wydarzenia i ludzi z okresu pierwszej wojny lub powstania wielkopolskiego. Ważne są losy nie tylko wielkich bohaterów, ale także zwykłych ludzi wciągniętych w machinę wojenną. Ogólna wiedza historyczna dotycząca epoki powinna być jedynie ramą do przedstawienia dziejów wybranej postaci lub pomnika. Ważnym elementem pracy winno być uzasadnienie autora, dlaczego przedstawia taką a nie inną postać czy historię. Prace prezentujące dzieje bohaterów powszechnie znanych, które będą streszczeniem ich losów opisanych w wielu popularnych publikacjach naukowych, będą dyskwalifikowane jako niesamodzielne.

 

 

5.  Organizacja i przebieg konkursu:

1)     uczniowie startujący w konkursie wykonują pracę w jednej z trzech podanych poniżej kategorii:

A.             napisanie pracy (wydruk komputerowy) – opisu losów konkretnej osoby walczącej w czasie I wojny światowej i powstania wielkopolskiego albo też osoby czy rodziny dotkniętej przez działania wojenne lub też opowiedzenie historii wydarzeń, które upamiętnia pomnik lub mogiła. Do pracy należy dołączyć bibliografię oraz dokumentację fotograficzną; jako bibliografię rozumiemy zarówno książki i artykuły w prasie, jak i kroniki gminy, szkoły, czy opowieść konkretnej osoby; przez dokumentację fotograficzną rozumie się fotografie wraz z ich opisami (m.in. co przedstawia fotografia, gdzie i kiedy została zrobiona); praca pisemna może mieć formę opisu, reportażu lub wywiadu;

B.            sporządzenie prezentacji multimedialnej na temat historii losów konkretnej osoby walczącej w czasie I wojny światowej albo też osoby czy rodziny dotkniętej przez działania wojenne; opowiedzenie historii wydarzeń, które upamiętnia pomnik lub mogiła; prezentacje należy sporządzić w programie MS Power Point i przedstawić jako pokaz programu PowerPoint; ocenie będzie podlegać nie tylko strona artystyczno-techniczna, ale także merytoryczna; dlatego też wymagany jest obszerny komentarz do każdego slajdu; do prezentacji dołączony powinien zostać scenariusz oraz bibliografia w formie wydruku;

C.            sporządzenie reportażu, filmu dokumentalnego ( plik Windows Media Video, rozmiar 720 x 576 pikseli (PAL), proporcja 4:3, 25 klatek/s, szybkość transmisji danych 2,1 Mb/s) będącego próbą omówienia losów konkretnej osoby walczącej w czasie I wojny światowej i powstania wielkopolskiego albo też osoby czy rodziny dotkniętej przez działania wojenne; opowiedzenie historii wydarzeń, które upamiętnia pomnik czy mogiła. Reportażowi musi towarzyszyć nagrany  komentarz słowny oraz wydrukowany scenariusz i bibliografia;

 

2)     Ocenie podlegają: samodzielność i inwencja w realizowaniu zadania, staranność opracowania i kompozycji, dobór źródeł i ich różnorodność, umiejętność wyciągania własnych wniosków;

3)     dyskwalifikacji podlegają prace polegające na przepisaniu obszernych fragmentów publikacji innych autorów;

4)     prace należy złożyć do 16.03.2018 roku w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1 u pani Doroty Pietrowicz lub w Muzeum Okręgowym w Lesznie u pani Małgorzaty Gniazdowskiej;

5)     w kategorii „A” autorem pracy może być tylko jedna osoba, w kategorii „B” i „C” istnieje możliwość realizacji przez jedną osobę lub też zespół złożony maksymalnie z trzech osób, które mogą pracować metodą projektu edukacyjnego;

6)     do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie udzielonych informacji i materiałów fotograficznych do badań naukowych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie, prezentację w/w na wystawie związanej z podsumowaniem konkursu a także publikowanie w wydawnictwach Muzeum Okręgowego w Lesznie. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na Muzeum Okręgowe w Lesznie”; oświadczenie musi zostać podpisane przez ucznia, jego prawnego opiekuna (rodzica) a także opatrzone datą dzienną;

7)     jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej do końca kwietnia 2018 roku;

8)     najciekawsze, wybrane prace, jako cenny materiał dokumentacyjny, po zakończeniu konkursu przechodzą na własność Muzeum Okręgowego w Lesznie; wykorzystane zostaną do dalszych badań;

9)     prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: osobna dla klas VII szkół podstawowych oraz 2 i 3 kl. gimnazjum i osobna dla szkół średnich oraz trzech kategoriach formalnych: osobna dla prac drukowanych,  osobna dla prac multimedialnych, osobna dla reportaży (filmów dokumentalnych);

10)    autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe;

11)    organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród;

12)    werdykt jury jest ostateczny;

13)    złożenie pracy, podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu;

14)    wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Okręgowym w Lesznie u pani Małgorzaty Gniazdowskiej - nr telefonu 65 529 61 40, e-mail edukacja@muzeum.leszno.pl lub w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego u pani Doroty Pietrowicz – nr telefonu 65 529 94 25, e-mail: lesznolo1@wp.pl;

Zagadnienia pomocne przy sporządzaniu pracy

Opisując dzieje osoby lub rodziny:

ü      miejsce zamieszkania i status społeczny przed wybuchem I wojny światowej,

ü      walka podczas I wojny światowej lub powstaniu wielkopolskim:

o       armia do której został wcielony bohater opowieści,

o       miejsca w których walczył,

o       losy jego rodziny w tym czasie,

ü      historia osoby, która nie walczyła zbrojne, ale pomagała organizować powstanie wielkopolskie:

o       miejsce zamieszkania i status społeczny w momencie wybuchu powstania wielkopolskiego,

o       rodzaj udzielanej pomocy ( aprowizacja, praca w szpitalu polowym itp.)

o       czas trwania tej służby,

ü      historia osoby na której losy szczególnie wywarły wpływ działania wojenne:

o       miejsce zamieszkania i status społeczny

o       konkretne wydarzenia, które wpłynęły na losy osób (ewakuacja, ucieczka, przebywanie na linii frontu, zburzenie domu itp.)

Opisując historię związaną z mogiłą czy pomnikiem należy zwrócić uwagę na następujące problemy:

ü      miejsce gdzie się znajduje pomnik czy mogiła,

ü      wydarzenie, które upamiętnia np.: mogiła poległych, miejsce walki zbrojnej, miejsce zamieszkania osoby walczącej o wolność , pomnik poległych na różnych frontach I wojny światowej czy powstania wielkopolskiego itp.

ü      historia konkretnych osób czy osoby związanej z tym miejscem.

 

 

 

 

 


Do góry