Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Kurpińskiego 1 - tel.(65)529 94 25

Regulamin biblioteki szkolnej


Wypożyczalnia Czytelnia Stanowiska komputerowe
  Zagadnienia ogólne

1.        Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2.        W bibliotece tworzone są odpowiednie warunki do:

a.        korzystania przez czytelników z książek i innych źródeł informacji,

b.        poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł informacji,

c.        do efektywnego posługiwania się przez czytelników technologią informacyjną,

d.        rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelników,

e.        wyrabiania i pogłębiania wśród czytelników nawyków czytania oraz uczenia się.

3.        Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasy, nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

4.        W celu rozwoju czytelnictwa, wrażliwości kulturowej oraz społecznej biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami, nauczycielami, a także z placówkami kulturalnymi (m. in. z innymi bibliotekami, Muzeum Okręgowym w Lesznie).

5.        Biblioteka wspiera swoimi działaniami oraz zbiorami pracę nauczycieli. Wspiera rodziców poprzez gromadzenie i udostępnianie literatury pedagogicznej.

6.        Biblioteka szkolna składa się z:

a.        wypożyczalni literatury pięknej i lektur,

b.        wypożyczalni książek popularnonaukowych,

c.        czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym,

d.        czytelni internetowej,

e.        pokoju cichej pracy nauczycieli bibliotekarzy,

f.         magazynu.

7.        Wypożyczalnia i czytelnia otwarte są codziennie.

8.        Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

9.        Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum oraz dłuższej nieobecności jednego z bibliotekarzy.

 


  Czytelniku, oto Twoje prawa i obowiązki

  1.        Każdy ma prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

  2.        Każdy czytelnik ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela bibliotekarza w doborze lektury, poszukiwaniu informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

  3.        Korzystając z biblioteki czytelnik zobowiązany jest do dbałości o wypożyczone książki i inne materiały.

  4.        Materiały można wypożyczać tylko osobiście na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

  5.        Czytelnik odpowiedzialny jest finansowo za materiały biblioteczne, z których korzysta.

  6.        Za zagubione lub zniszczone wypożyczone materiały, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia ich lub zwrócenia wskazanego przez bibliotekarza ekwiwalentu.

  7.         Czytelnik ma prawo prosić o zarezerwowanie potrzebnych pozycji.

  8.        Jeżeli czytelnik rezygnuje ze szkoły lub przestaje w niej pracować, zobowiązany jest do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.

  9.        Jeżeli nastąpi zmiana adresu czytelnika, ma on obowiązek poinformować o tym bibliotekarza.

  10.     Każdy czytelnik ma prawo do społecznego udzielania się na rzecz biblioteki (wolontariat).

  11.     Każdy czytelnik ma prawo do korzystania z działań, przedsięwzięć, wydarzeń organizowanych w bibliotece szkolnej, mających na celu rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości czytelniczej, kulturowej, patriotycznej oraz społecznej.

  12.     Uczniom wzorowo pracującym w wolontariacie bibliotecznym przyznawane są nagrody na zakończenie roku szkolnego.

  13.     Nauczycielu, wychowawco, łączniku klasowy – współpracuj z bibliotekarzami na rzecz rozwoju czytelnictwa w Twojej klasie.

   


  A teraz poznaj zasady korzystania z wypożyczalni, czytelni i komputerów

   

  1.W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Wyjątek stanowi zbiór lektur oraz księgozbiór podręczny, z których materiały podaje bibliotekarz.

  2.        Okrycia i teczki zostawiaj w miejscu wskazanym przez bibliotekarza – nie można ich wnosić między regały.

  3.        Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na 1 miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia na dalsze 2 tygodnie, jeżeli materiały nie są potrzebne innym czytelnikom. Jednak bibliotekarze zastrzegają sobie prawo do skrócenia czasu wypożyczenia.

  4.        W stosunku do przetrzymujących zastosowane zostaną kary, zgodnie z ustaleniami rady pedagogicznej (np. prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń).

  5.        Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem każdego roku szkolnego. Po oddaniu książek czytelnik może wypożyczyć książki na wakacje. Musi je oddać do biblioteki wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

  6.        Jeżeli korzystając z czytelni lub wypożyczalni czytelnik zachowa się nieodpowiednio lub będzie przeszkadzać innym, zostanie poroszony o opuszczenie pomieszczeń biblioteki.

  7.        Czytelnia jest miejscem cichej pracy. Mogą korzystać z niej wszyscy czytelnicy, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Bibliotekarz ma też prawo (a nawet obowiązek) sprawdzić, czy przebywający w czytelni uczeń nie powinien w tym czasie być na lekcji.

  8.        Z materiałów z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można skorzystać wyłącznie na miejscu. Jednakże, za zgodą bibliotekarza, można wypożyczyć je na lekcje lub na dobę, tzn. po skończonych lekcjach do rana następnego dnia; istnieje też możliwość wypożyczeń weekendowych. Wypożyczone materiały muszą wrócić do biblioteki zgodnie z dyspozycją bibliotekarza, który zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia do domu niektórych materiałów.

  9.        Korzystający z czytelni ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.

  10.     Materiały audiowizualne dzielą się na dwie grupy:

  a.        te, z których można wykorzystać tylko na lekcji,

  b.        oraz przeznaczone do wypożyczeń domowych (na tych samych zasadach jak materiały z księgozbioru podręcznego).

   


  Stanowiska komputerowe

 

1.        Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki, jeżeli nie odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne.

2.        Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni, rozwijania umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

3.        Czytelnik  może korzystać z komputera przede wszystkim poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

4.        Uczeń może przebywać w czytelni w czasie swoich lekcji, jeżeli przedstawi pisemną zgodę nauczyciela, z którym ma w danym czasie lekcję. Uczeń przyłapany na wagarach w czytelni otrzyma czasowy zakaz korzystania z komputera.

5.        Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu korzystających z komputera.

6.        Jednorazowo można korzystać z komputera do ½ godziny. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli nie będzie wielu chętnych.

7.        Istnieje możliwość rezerwacji komputera na konkretną godzinę.

8.        NIE WOLNO! Zmieniać ustawień w komputerze, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zmieniać poziomu zalogowania bez wiedzy bibliotekarza.

9.        NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

10.     Zabrania się wkładania własnych nośników pamięci do stacji dysków bez zgody nauczyciela. Nośnik przed użyciem musi zostać sformatowany przez bibliotekarza.

11.     Jeżeli chcesz wydrukować dokument – zwróć się z tym do bibliotekarza.

12.     Za niestosowanie się do regulaminu nakładane będą kary – naprawienie wyrządzonych szkód oraz zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas

W naszej bibliotece obowiązują wyżej wymienione zasady, prawa i obowiązki.

Czytelniku, mamy nadzieję, że często będziesz gościł w naszej bibliotece. serdecznie zapraszamy. Z chęcią będziemy służyć pomocą.

.

Bibliotekarze